БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ENGLISH LANGUAGE

Начало

Мъже

Жени

Деца

Марки

Промоции

Продукти
Абонирайте се
за нашия бюлетин!
Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

    Фирма ET„Сашо Златинов” - със седалище и адрес на управление, ул”Опълченска” №8 , гр. Пазарджик 4400,България наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин Sportzonal.com

Съгласие на Потребителят

      Уеб сайтът: sportzonal.com се притежава и управлява от фирма ЕТ”Сашо Златинов”  и предоставя услуги на потребителите си при осъществяване на достъп до него или при използването му, Вие декларирате съгласието си с настоящите Условия за ползване и с Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с Условията за ползване и с Политиката за поверителност, Вие не трябва да използвате този сайт.

Предоставяни от Потребителят материали

     Вие давате съгласие, че носите отговорността за всички материали, подадени от Вас към Сайта, включително по отношение на законността, достоверността.

 Промени на Уебсайта и на настоящите Условия за ползване 

  Sportzonal.com има право да прекрати или промени всички или която и да е част от този Сайт, по всяко време, без да ви уведомява и ползването му от Ваша страна след тези промени се счита за ваше съгласие с тях.

     Ако някое  от условията по точки е или стане незаконно, невалидно или недействително по даденото законодателство, валидността и действителността на другите условия остават в сила. Не са колебайте да се свържете с нас ако забележите нарушения на нашия уеб сайт. 

Изключения от отговорност на  Доставчика

     Ако уеб сайта съдържа връзки към страници на други доставчици sportzonal.com няма информация за съдържанието на техните уеб страници и не дава гаранции и не носи отговорности по отношение на възможно нелегално съдържание или други законови нарушения, публикувани на уеб страниците на външни лица. Информацията, публикувана на www.sportzonal.com  е надлежно проверена за вярно съдържание.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин Sportzonal.com стоки.

Задължения  и права на потребителят

Потребителят се задължава:
- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка ,електронен и пощенски адрес за кореспонденция;
- да плати цената на заявената от него стока;
- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
- да получи стоката;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
-  да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;

-да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е управомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; 
- да не извършва зло умишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

В СЛУЧЕЙ ,ЧЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ КАКВИТО И ДА Е ЗЛОУПОТРЕБИ ВИНОВНИТЕ СЕ НАКАЗВАТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА.

-да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уеб сайта за електронна търговия.  Sportzonal.com  декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.
- да спазва даденото законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина; 
-да уведомява доставчика ако види пропуски или допуснати  технически грешки в сайта.

   При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Потребителят има право на:

-достъп до Доставчика, посредством публикуваните координати в уеб страницата.
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

Потребителят има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

-доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед в момента на доставката.

-цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
-в случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в срок от 14 работни дни от датата на покупка, като заплати всички направени транспортни разходи и ни съобщи предварително. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, в оригиналната си опаковка, придружени с всички документи и аксесоари, с които са били получени и без следи от употреба и при спазване на условията по чл.55 от ЗЗП.                                                               При необходимост от връщане на платени с карта суми , това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането,като всички банкови такси са за сметка на потрбителя.

Задължения и права на Доставчика

Доставчика :

-да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за допуснати правописни или технически грешки. 

-Електронният магазин не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и компютърните системи които се използват за достъп до сайта. Снимките с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им.

-не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на настъпили събития и/или  проблеми,повлияли на изпълнението на горепосочените.
- не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения

- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, пол, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

Доставчикът публикува информация на адрес  Sportzonal.com

- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

- продажната цена, с включен 20% ДДС. 

- цената за стойността на куриерските или транспортните разходи, не е включена в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
- информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
- периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
 - всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката.

Информация за цени и начина на плащане

-Всички цени са с включенo  20% ДДС

-.Потребителя има право да избере най-лесния и удобен за него начин на плащане от предоставените му възможни варианти в „Избор на плащане”

Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

 

Общи условия за доставката


        Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин Sportzonal.com и Потребителя.

Електронен магазин Sportzonal.com не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул , Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с e-mail, като в три дневен работен срок ще ви бъдат върнати парите за поръчания артикул(и),ако сте платили предватително по банков път или с кредитна/дебитна карта.

Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 Общи условия за прекратяване на договора и изтриване на регистрацията в сайта

   При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по деактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.
Договорът между страните  може да се прекратява във всички предвидени в закона случаи.
Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Уважаеми клиенти, ако имате някакви въпроси, на които не намирате отговор в нашето пояснение за ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ,моля не се колебайте, а веднага  ни пишете в „КОНТАКТИ” и ние ще отговорим с удоволствие на всичките Ви въпроси.


С пожелание за приятно пазаруване!

 

В нашия онлайн магазин за спортни стоки Вие можете да намерите чисто нови качествени модели на мъжки, дамски и детски маркови маратонки, платненки, джапанки, чехли, сандали и евтини кецове от естествена кожа на най-ниски цени. Интернет магазинът ни предлага всякакъв тип оригинални спортни обувки.
Сайтът ни предлага маратонки за всеки вид спорт - за бягане, туризъм, баскетбол, тенис, стоножки за футбол. Ние правим постоянни промоции, намаления, разпродажби на аутлет и нови модели. Всички размери и номера в интернет магазина са актуални.

visa visa electron vpay mastercard mastercard electron maestro
Copyright © 2012 Sportzonal.com
visa verified mastercard verified